אתר בנייה | צילום: רועי רובינשטיין

מועצת העיר נתניה אישרה בשבוע שעבר הקמת מינהלת התחדשות עירונית במינהל ההנדסה, שתפקידה לתמוך במיזמי התחדשות עירונית חדשים בעיר, לרבות פרויקטי פינוי-בינוי בשכונות הוותיקות, נוסף על פרויקטים שמקודמים בפועל.

בחודש שעבר הודיע חיים אביטן, יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, כי העירייה זכתה להיכלל בין הרשויות המקומיות שיקבלו סיוע במימון פעילות המינהלת העירונית.

בהתאם להצעה שהגישה העירייה ל"קול קורא" שפורסם מטעם הרשות הממשלתית, תשתתף הרשות בעלות ההפעלה של המינהלת העירונית בסכום של עד 800 אלף שקלים בשנה, והעירייה תקצה מימון משלים באותו הסכום.

חיים אביטן (צילום: דוברות עיריית חדרה)

כתנאי להשלמת הזכייה ב"קול קורא", נדרשה מועצת העיר לאשר את הקמת המינהלת העירונית ואת תפקידיה, וכך עשתה.

משך תקופת ההתקשרות למימון המינהלת על ידי הרשות הממשלתית יהיה לתקופה של שנה, עם אופציה להארכה ולהרחבה של ההתקשרות בהיקף שייקבע בעבור העירייה, עד ארבע שנים.

בין תפקידי המינהלת: מתן מידע לתושבים, ליזמים ולבעלי מקצוע בתחום ההתחדשות העירונית בעירייה; ביצוע פעולות הסברה לתושבים, בין היתר באמצעות כנסים, וסיוע להם בפנייה ליזמים ובקביעת עקרונות לבחירת היזם המבצע; סיוע ליזמים בקידום מיזמי התחדשות עירונית בעיר, באמצעות הנגשת המדיניות העירונית בנושא; תיאום וסנכרון פעולות העירייה במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית מול המחלקות הרלוונטיות בעירייה, כגון: תכנון, רווחה, שיפור פני העיר וחינוך; מיפוי ומעקב אחר הפרויקטים, ועוד.

בהסכם בין הרשות הממשלתית לבין העירייה מוגדרים בעלי התפקידים במינהלת, שייבחרו במסגרת הליך מכרזי ויידרשו לתואר אקדמי ולניסיון רלוונטי לתחום העיסוק.

מדובר בתפקידי מנהל המינהלת, מנהל תחום חברה, מנהל תחום תכנון ובודק תוכניות ייעודי להתחדשות עירונית באגף התכנון, או בודק היתרים ייעודי באגף הרישוי, בהתאם לצורכי העירייה. מעבר לכך, ובהתאם לצורך, תשכור המינהלת שירותים של בעלי מקצוע נוספים, לצורך ביצוע עבודתה השוטפת (תכנון, שמאות, כלכלה, משפטים ועוד).

עוד נכתב בהסכם, כי תוך חצי שנה ממועד החתימה, על העירייה למנות את מנהל המינהלת ולהגיש אישור חתום על ידי הגזברית על אודות הקמת המינהלת. יתר בעלי התפקידים יגויסו בתוך חצי שנה ממועד בחירת המנהל.

לכל בעל תפקיד אשר יועסק כיועץ, למעט המנהל, שזו משרתו הקבועה, על העירייה להגיש אישור של היועצת המשפטית על ביצוע המינוי כדין, על בדיקת החשש מניגוד עניינים ועל הסדרתו, במקרה הצורך. כן יידרשו בעלי התפקידים לצרף תצהיר חתום בפני היועצת המשפטית, המאמת את אופן העסקתם בהיקף השווה למשרה מלאה בעבור המינהלת.

נוסף על כך, נציג הרשות הממשלתית יוזמן לשמש כמשקיף בוועדת המכרזים לבחירת בעלי התפקידים. לעניין בחירת מנהל המינהלת, יוזמן נציג הרשות הממשלתית גם להליכי מיון המועמדים שעמדו בתנאי הסף.

בתום כל שנת תקציב, תעביר העירייה דוח המסכם את פעילות המינהלת במהלך שנת התקציב האחרונה, לרבות עמידה ביעדים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית, באישור הרשות הממשלתית, וכן דוח כספי של הכנסות והוצאות.